is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons te bidden , dat wij een goed en christelijk leven mogen doen. Opdat de arbeid der Paters niet vergeefsch moge worden. Wij bidden ook altijd voor U opdat Onze Lieve Heer uwe dagen verlenge voor de bekeering der onsterfelijke zielen. Wij hebben niets waarmede wij U voor uwe goedheid en zorgen genoegzaam kunnen danken. Maar wij hopen, dat de almachtige God U voor al uwe weldaden mogen vergelden. In ’t bijzonder wilde ik U lieve Vader nog danken voor alles wat ik te Steyl door U bekomen heb.

Met allerhartelijke gelukwenschen van God den Vader tot U en alle medeleden sluit ik dit briefle.

Vele groeten uit Lomé uw dankbaar kind Heïnrich Enyodunu.

Lomé, d. 4. 8. 1900

De school.

Lieve Vader ,

Het doet mij groot pleizier iets over onze school te schrijven. Er zijn vier meesters in onze school. In de kleine school zijn '166 kinderen; zij leeren ABC. De anderen op het bord. In de zesde standaard leeren 3 jongens, en in de vijfde 4 , in de vierde 9 en in de. derde ook 3. En bij meester Franciscus zijn al te zamen 56 scholieren en die leeren eerste leesboek. De school begint om negen uur en duurt tot twaalf uur, en dan van twee uur tot vier. Wij leeren Bijbelsche Geschiedenis, Katechismus, Duitsch , .4ardrijkskunde, en het rekenen in het Duitsch , Engelsch lezen, Engelsche spraakkunst. Rekenen, Dictee en aardrijkskunde. Wij bidden u zeer, dat gij moogt Vaders, Broeders en Zusters voor ons zeinden ! Het zal ons pleizier doen als wij weer een Vader zien. Beste wenschen voor U, en alle Priesters, Broeders en studenten

Uw Franciscus Ukosie.