is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Aarlaoderveen 1000 en f 2,50 tot afkooping van een slavinnetje Mej. Jnlia Kerckhaert, Stoppeldijk 1000. Van de kinderen der Zusteraschool te Wervershüof 11,500. Mej. Mina Bernrtsen , Arnhem 1060. Den jongenheer Joh. Berntsen , Arnhem 1200. De kinderen van Driever, Arnhem 1000. De gezusters Berendsen , ’tLoo 1400 De jongejuf Joanua, Adriana. Maria en Elisabeth Versteijne, Oisterwijk 400Ó. Van de jongejnf. Alida Verkuijl, Truda v. de Belt, Nelly Taman , Anna Truijp en Alida Greuster te Beemster 11352. Mej Maria Pollet. St. Janssteen 300 Den Heer H. J. Rntten , Arnhem 2000. Den Eerw. Frater Nicephorus , Goorle 5000. Mej. Ad.iiana Heykanta , Erp 1000. Mej Maria Verdurmen , Ossenisse 1300. Mej. A M. v. d. Pol, Haarlem 2000. Den Heer P. v. Gemerl , Den Dongen 1000. Mej. Anna Verhoeven, Mill 1000 Mej Anna .M Knijpers, Leeuwen 1500. Mej. Elisabeth v. Heek , Den Duneen 1000. Uit Stratum .Mej. Truda en Maria van Mierlo 1200; Mej. Adriana Tielemans 1100; Mej Truda van Rnh 1000 . Mej. Betje de Pauw 600 , Mej. Antje de Rooij 200 , Den Heer C. Schouten 1600 , Den Heer Th Sweegers 500 , Den Jonkheer J. V. Rooijen Houten 400. Van de Zelateurs en Zelatricen alsmede van de schoolkinderen te Broekhuizen . Broekhnizenvorst en Oijen door ■bemiddeling van hun Directeur Alf. Meijer, Kap 30,000 Mej. Petronella Witlox , Vucht.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der Leden worden aanbevolen :

1". Z. D. H. Mgr. Goetbals, S. J., Aartsbisschop van Calcutta (Vóór-Indië). Z. D. H. was geboren te Kortrijk 11 Nov. 1832, trad in bet Gezelschap van Jesus in 1852, bekleedde zes jaar bet ambt van Provinciaal voor Belgie, stond later aan bet hoofd van bet college te Namen, en werd van daar in 1877 door Pius IX geroepen naar Calcutta als Apost. Vicaris van West-Bengalen. Bij de invoering der bisschoppelijke hiërarchie in Indië benoemde Z. H. Paus Leo XIII hem tot aartsbisschop van Calcutta, den 27 Nov. 1886.

2'. Mgr. Hieronymus van Hoof, Ap. Prefect van Welle (Belgisch Kongo) , van de Orde van Premonstreit, overleden den 7 Juli 1.1. in de abdij van Tongerloo-Westerloo (België) waar bij eerst sedert acht dagen was aangekomen.

Uit Nederland.

3“ (Bisd. Haarlemi: Mej. M. de Glerc, Zelatrice en weldoenster te ’s-Hage (zie bladz. 139.)

4". (Bisd. ’s-Bosch) Helmond; de Wel Ed. Heer Jacobus Raymakers , weldoener, (zie bladz. 138.)

Van elders:

s®. Nog 1 E. H. Geestelijke en 7 andere weldoeners, ijveraars enz. (waaronder één uit Peru).