is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weken nog slechts vier ons, later 2 ons, en eindelijk één ons voedsel daags ontvingen. Is het nu genoeg, na het einde van zulk een belegering de poort voor hen open te zetten en haar te zeggen: «Nu kunt gij de straat op!” En overal is het evenzoo gegaan. O, de christenen weten , dat de Missionarissen een hart voor hen hebben; en daarom zijn wij bij hen als hun steun en hun vader. Maar als zij zien hoe de machtigen voor alles oogen hebben behalve voor hen, hoe men diegenen , die in de gezantschapsgebouwen hun leven ter verdediging in de waagschaal stelden, geheel vergeet en hun geenerlei schadeloosstelling doet toekoraen, hoe kan dan iemand verwachten, dat zij juist zoo bijzonder Europeesch gezind worden ?

Ik durf zeggen dat er geen ander volk is (en het Sineesche ken ik, omdat ik er 25 jaar in nauwe aanraking mee ben geweest) dat zich gemakkelijker in een nieuwen koers , door zijne regeering aangenomen, zou schikken. —• Een groot aantal veranderingen ten goede zouden met graagte aanvaard worden, maar dan moesten de machthebbers toonen hart voor het volk te hebben, en met beleid te werk gaan. De Sinees heeft slechts één ding op het oog ; goed te kunnen bestaan ; bezorg hem dat, en hij zal er zich weinig om bekreunen of zijn keizer een Mandsjoeriër, een Sinees, een Mongool of een Europeaan is. Toen Mgr. Marchi eens sprak over de zaken in Sjang-tong, zeide hij , dat de vaderlandsliefde van den Sineeschen boer niet verder ziet dan zijne akkers, en hij sprak de waarheid , zou ik meenen

Doch hoe staat het nu met den vrede ? Ik weet er niet veel van te zeggen. Europa zit mooi in de klem : de vredesvoorwaarden zijn nu in handen der Sineesche diplomaten, die slim en uitgeslapen als zij zijn , er aan vijlen, en vijlen en blijven vijlen, tot er niets meer van overblijft. Wat ons betreft , wij willen ons boven al die staatkundige knibbelarijen verheflén en hooger opzien tot de hand Gods, die in dit alles zijne inzichten heeft voor de bekeering der volkeren. Laat