is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hernam ik ; deed hem plaats nemen , en vroeg: Laat eens hoeren, wat voor een belangrijke zaak dat is. Mijnheer Pastoor, zou U ook geld naar Sina kunnen overmakeii ? Deze vraag verwonderde mij in zijnen mond. Doch na een oogenblik nadenken, antwoordde ik; Ja, ik geloof, dat ik dat wel kan. Maar zeg eens, waarom vraagt gij dit zoo? Kijk, Mijnheer Pastoor, zoo is het geval. Een tijdje geleden heb ik in de Annalen van de Voortplanting des Geloofs een brief gelezen van een bisschep die om geld verzocht om kleine heidenkinderen te koopen en te doopen ; ze sterven bijna allemaal en gaan recht naar den hemel. Daar heb ik eens op nagedacht, en ik zei bij mij zelve: Ik zal gauw de groote reis moeten doen, en het was een mooie zaak, als ik eenige van die onschuldige bloeujes vooruit kon sturen, om mij als ik daar boven aankom , te ontvangen. Maar ik wist niet hoe ik mijn geld in Sina zou krijgen. Nu zegt U mij , dat U het wel over kan maken; maar kan U mij verzekeren dat het ook zal besteed worden om de zieltjes van die kinderen te redden ?Ja zeker, gij moogt er gerust op zijn ,er bestaat een veilig middel. Nu dan , mijnheer Pastoor, daar heeft U honderd piasters; maar U zal mij een een bewijs van ontvangst, teekenen , waar op staat, dat dit geld bestemd is om kindertjes te koopen, en hun het H. Doopsel te bezorgen: ik sta er op, dat mijn kinderen bet weten.”

Ik bewonderde , zoo ging de pastoor voort, het eenvoudig en edelmoedig geloof van dien braven grijsaard, die zoo min als ik zelf, er iets van wist, dat men hier reeds bezig was het Genootschap der H. Kindsheid op te richten. Tot zoover Pater Saché. De eerste bijdrage uit Québec aan den Centralen Raad opgezonden, bedroeg 200 dollars. Sinds is het Genootschap daar onophoudelijk vooruitgegaan, en thans is het cijfer der jaarlijksche bijdragen uit Canada tot 3000 dollars gestegen.