is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kanakken zijn over het algemeen goedhartig; maar daarom kan men ze toch niet vertrouwen ; het zijn geen argeiooze natuur-kinderen. Stelen doen ze als raven , en liegen als uitgeleerde schelmen. Als een kind in Europa liegt, ziet men terstond op zijn gezicht, als men het rekenschap vraagt, of het de waarheid gezegd heeft of niet. Ik heb reeds meermalen ondervonden, dat men hier daarmede niet tot het gewenschte doel komt. Zij kijken u even vrij in het gezicht, al hebben zij ook onwaarheid gezegd.

Nu zult ge zeker verwachten, dat ik u, alvorens te eindigen, u nog iets mededeel over de school. Tot nu toe hebben de meisjes nog alles, behalve zang en handwerk, in de jongensschool moeten leeren. Van Kerstmis tot aanstaanden Zondag is het vacantie. De volgende week begin ik nu met de meisjes aan het lezen, schrijven en rekenen. Het begin is hier altijd erg moeilijk , omdat men volstrekt niets vindt waarop men voort kan bouwen ; zij hebben geen begrip van hetgeen men haar wil leeren. Met het zingen gaat het al vrij wel; maar opmerkelijk is het, dat zoo vele kinderen geen stem hebben of hun stem reeds gebroken is. In het algemeen gelijken de meisjesstemmen hier op krachtige jongensstemmen in Europa. Het naaien gaat ook al vrij goed.

Met de vrouwen heb ik tot nog toe het Kruisteeken, Onze Vader, Wees gegroet, de 12 artikelen, de 10 geboden Gods, de 5 geboden der H. Kerk, de 7 HH. Sacramenten, Geloof, Hoop en Liefde behandeld ; nu zijn wij aan het Berouw, en met de herhaling van den katechismus ben ik nu aan den zondeval. Het volledig catechismus-onderricht geeft de E. P. Erdweg Eéne vrouw is, zooals ik boven opmerkte, thans gedoopt. Eenige zijn voorzichtigheidshalve ditmaal nog niet gedoopt; als haar verder gedrag het toelaat, worden ze gedoopt over eene maand.

Ik wilde wel dat gij eens in de school kondet zijn , als ik al die oude tantes hier heb ! Het is inderdaad schildeiachtig ; de eene heeft een klein kind op den arm ; de tweede heeft