is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustige palmboomen doet galmen: «Driemaal telkens drie slagenzegt gij , lieve lezer, die mij in den geest vergezelt, «dat is zeker de Engel des Heeren.” Wij blijven staan, nemen den zonnehelm af, gedenken in stil gebed de Menscbwording Onzes Heeren, en groeten zijne Heilige Moeder. Daar laat zicb ook de andere klok hooren, en melodisch mengen zicb beider klanken door elkaar.

Gaan wij nu naar de Missiestatie. Onderweg ontmoeten ons zwarte klerken en handwerkslieden, wit of geel gekleed, die in de regeeringsgebouwen te Sebbe, nabij Adjido, werkzaam zijn ,en nu den arbeid laten rusten. Nu en dan komt een huisslaaf met een vrachtje hout ons voorbij. Wij groeten elkaar als oude bekenden, zeggen hem een vriendelijk woord, en dan gaan wij verder, om nog vóór zeven uur, wanneer het in Togo meestal reeds donker is, in de statie aan te komen.

Daar komen nog haastig eenige jongens van de Missie aangeloopen met bloemen in de banden, tot vreugde van Broeder Adalbert, onzen koster, die nu zijne kale altaren versieren kan. Spoedig na onze tehuiskomst begint het avondmaal , waarna ieder aan zijne persoonlijke bezigheden gaat tot het avondgebed om half negen. Daarna begeven wij ons ter ruste, wellicht reeds een weinig in Zondagstemming.

Den anderen morgen komt er om vijf uren weer leven in buis. Paters en Broeders komen in de kapel bijeen en doen hun morgengebed. Om zes uren is de eerste H. Mis. Intusschen beeft een der Broeders de jongens gewekt en is met hen naar bet water gegaan. Gauw maken zij hun eerste toilet, dan doen zij bet morgengebed en komen de H. Mis bijwonen.

Is de tijd voor bet ontbijt gekomen, dan worden de jongens levendig. Andreas, de tafeldienaar, beeft gauw alles klaar. Broodjes van maïs en eene saus van welsmakende maar kwalijkriekende palmolie vormen bet heele morgenmaal. Met zessen telkens zitten zij aan een schotel, waarin zij een