is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en noodigen christenen, catechumenen en heiden uit om het huis Gods te bezoeken.

Wij gaan naar de kapel, die al tamelijk bezet is. Links knielen of zitten de Negerinnen, vele met bun kleinste kind bij zich ; laat er soms eentje zijn stem te luid hooren, dan wiegen zij het weer spoedig in de zoete rust. Onder haar munt uit Louise, de onderwijzeres onzer meisjesschool. Zij ziet er verstandiger uit dan de rest, en houdt strenge tucht onder de kleine wilde meisjes. Op feestdagen verschijnt zij in Europeesche kleeding, waarbij zij in bare verlakte laarsjes als een eend rechts en links balanceert. Ik geloof dat niemand blijder is dan zij zelve, als zij den heelen rommel weer in de kast leggen en op nieuw in hare zeer zedige nationale kleederdracht verschijnen kan. In onzen hoofdonderwijzer heeft zij een goeden echtgenoot gevonden ; beiden zijn brave, trouwe christenen en gelukkig.

Aan den rechterkant heeft het manvolk plaats genomen. De negers gedragen zich niet altijd zooals de heiligheid der plaats vereischt; maar dat kan men hun niet zoo erg kwalijk nemen als aan de blanken in christen landen, wanneer dezen ondanks hun betere kennis aan den Gode verschuidigden eerbied in zijnen heiligen tempel te kort blijven.

Vooraan, op de kleinere knielbankjes, zitten de kleine zwarte bengeltjes op en neer te schuiven, en geven den onderwijzer Emmanuël, soms de handen vol werk. Eens hield ik, aan het altaar staande, catechismus. Daar zie ik, hoe een mannetje zich buigt en kromt, omdat een ander kereltje, vijf a zes jaar oud hem letterlijk in het lijf gebeten heeft en als een bloedzuiger er aan bangt. Dat was me ook een sterk stuk I —lk begon ook te bijten, namelijk op mijn lippen , om mij ernstig te kunnen houden. De onderwijzer pakt den aanvaller vierkant op, en zet hem in den hoek voor de deur. Toen ik na afloop van den catechismus mij de beide jongens liet voorstellen, waren zij al weer goede vrienden. —De