is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der H. Kindsheid , gestorven te ’s Bosch , den SOt®® Mei 11. Over het leven en de verdiensten van den overledene hebben anderen reeds genoeg gezegd: ons past het, hier vooral dankbaar te gedenken wat Mgr. Van de Laar voor bet Genootschap is geweest. Toen 24 September 1869 Mgr. Zwijsen z. g. hem tot Diocesaan-Directeur des Genootschaps benoemde, telde dit in het Bisdom 39 parochiën waar het was opgericht, en bedroegen de ontvangsten van het laatst verloopen jaar nog geen 8,000 gld.; in de laatste jaarlijksche rekening, door Z. Hoogeerw. geteekend, kwamen 127 parochiën voor, en de gezamenlijke ontvangsten waren tot meer dan 36,500 gld. gestegen. Aan den ijver van den ontslapen Dioceaan-Directeur om het Genootschap op alle wijzen aan te bevelen en bekend te maken, is grootendeeis die verblijdende vooruitgang te danken, bestaande niet alleen in het vermeerderd aantal afdeelingen en het overeenkomstig toenemen der gewone bijdragen , maar ook in de gedurig milder toevloeiende bijzondere liefdegiften, wier bedrag van f563,5Q{ in 1869, tot /ü369,10| in de laatste jaarrekening was gestegen. Wij gaan voorbij , wat Mgr. van de Laar beeft gedaan tot goede organisatie van het Genootschap is ons Bisdom (als het Dioceaan-Reglement, op zijn voorstel door Mgr. Zwijsen in 1869 ingevoerd , en daarbij beboerende verordeningen) ; het reeds gezegde is genoeg, om te doen gevoelen, hoezeer de waardige overledene aanspraak heeft op de hulp onzer gebeden, zoo hij die mocht behoeven.

b) Woensel: Maria van Vlokhoven, weldoenster (Zie blz. 68.)

c) Helmond : Mevr. Swinkels van Will, gedurende bijna twintig jaren volijverige Oppertresorierster aldaar, en weldoenster (Zie blz. 69.)

Van elders

2. Nog 4 EE. HH. Geestelijken (3 in Frankrijk en 1 in Italië), een kloosterbroeder in Monaco , en 9 andere weldoeners, ijveraars, enz. (8 in Frankrijk, 1 in België, bisd. Brugge.)—