is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er in die stad drie scholen zijn, wil ik mij bepalen tot mijne school met hare honderd en twintig kinderen , jongetjes en meisjes. In dit vicariaat was dit de eerste kleinkinder-school.

Tweemaal ’sjaars ontvangen wij het bezoek van den schoolinspecteur: de eerste maal is zijn doel hoofdzakelijk, zich op de hoogte te stellen van het aantal leerlingen, het bijhouden der registers, het trouw opkomen der kinderen, de luchtverversching in de lokalen, het stipt volgen der staatsprogramma’s , waarbij lees-, schrijf- en zangonderwijs is voorgeschreven , benevens eenvoudig aanschouwings-onderwijs. Mijne kinderen kunnen matten vlechten en netten breien; op ons verzoek heeft men ons uit Dahomey de beschrijving der manier van werken en daarbij onderscheiden stalen van matten met gekleurde figuren, letters en namen gezonden. Dat soort van werk is hier onbekend : wij houden het geheim voor ons.

Het tweede bezoek van den inspecteur heeft plaats tegen het einde van het schooljaar: dan worden onder zijn voorzitterschap de examens gehouden, en aan elke school, zonder op verschil van godsdienst te letten, eene toelage van ’s lands wege toegekend naar mate van den uitslag der examens en de goede orde waarin de school bevonden wordt. De katholieken krijgen bijna altijd de meeste goede punten, en voortdurend heeft de regeering ons hare hooge tevredenheid betuigd over de goede houding en de vorderingen onzer kinderen. Zij stelt veel prijs op handarbeid, welken dan ook, en dit is ons hoogst aangenaam ; want die arbeid is ons een machtige hulp ter zedelijke verbetering van het negerras.

Twee jaar geleden gaven onze kleintjes eene uitvoering. Zij brachten het er netjes af. De inspecteur was er zoo over voldaan , dat hij het einde der zitting niet kon afwachten om openlijk zijne tevredenheid te betuigen. « Nergens in de kolonie, zeide hij, heb ik kinderen van dien leeftijd aangetroffen, die zoo goed Engelsch spraken en zoo bekwaam waren in de handwerken ; zie maar eens dat werkje, dat daar ligt. Wat spannen de Zusters zich in, om de kinderen zoo ver