is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te brengen ! Daarom maan ik u allen aan om jegens die waardige onderwijzeressen recht dankbaar te zijn , en trouw uwe kinderen naar hare school te zenden; dat zal hun veel meer goed doen , dan dat zij op straat hun verzet zoeken.” Daarna wendde hij zich tot ons, en vervolgde: « Zusters, ik weet niet hoe ik u genoeg zal bedanken voor al de moeite die gij aan de kinderen besteedt; gij kondet niets méér en niets beters doen voor hel welzijn der kolonie, voor het welzijn dezer kinderen, wier toekomstig geluk gij voorbereidt. Dank , in het bijzonder, aan de Zuster, die met de kleintjes belast is ; hare toewijding kan men niet genoeg bewonderen.”

Protestantsche scholen zijn er overal in menigte, vooral te Accra, de zetelplaats der regeering; en toch heeft de Gouverneur er herhaalde malen op aangedrongen, dat wij te Accra een gesticht zouden openen. Maar hoe komen wij aan het noodige geld en personeel ?

Op een morgen tusschen half elf en half twaalf moest U ons eens de eer aandoen van ons te bezoeken ; dat is het beste uur, het uur van Onzen Lieven Heer. Die kleintjes daar zijn pas aangekomen : zij proheeren al een kruis te maken; die anderen ginds, die zoo’n keel openzetten, leeren het Onze Vader en Wees gegroet; en de geleerdsten zeggen de vragen van den kleinen Catechismus op. Op dat zelfde uur wordt in al onze scholen , hij de Paters, hij de Zusters, geleerd over Onzen Lieven Heer, De kinderen wennen zich spoedig de godsdienstige oefeningen aan , ook die , welke niet verplichtend zijn. Zoo zullen zij zelfs het minste stukje lekkers niet opeten zonder eerst het kruisteeken te maken. Zijn zij op de markt, terwijl de Engel des Heeren geluid wordt , dan bidden zij terstond dat schoon gebed. Ik stond eens op het punt om tot herstel mijner gezondheid Elmina te verlaten ten einde de lucht van mijn geboortegrond te gaan inademen ; toen vroeg ik hun, wat zij mij mee zouden geven om in hun naam aan mijn moeder en familie te schenken. De een zei; kokosnoten ; een ander : bananen ; weer