is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISDOM VAN BREDA.

[ngekomen liefdegift.

Den Hout N. N. tot lafenis eener ziel / 2000.

BISDOM HAARLEM.

Ingekomen liefdegift.

Van de parochiale school Ie Bennebroek f 12,50 tot viijkoop van een Sineesje , te noemen Joannes, Josephus, Maria.

Uit de Missiën.

APOSr. VICARIAAT VAN KOREA

Brief van Z. D. H. G. Mutel, Apost. Vicaris, aan den Hoogeerw. fleer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Hoogwaardige Heer,

Zooals ik U verleden jaar met waarschijnlijkheid voorspelde, heeft de groote schaarschte van levensmiddelen, die door heel Korea heerschte, ons een grooter aantal kinderen bezorgd. Ik beken, dat. ik het niet over-mijn gemoed kon krijgen, bet opnemen dier kinderen aan mijne missionarissen te verbieden ; wij hebben aangenomen al wat men ons aanbood.

Deze vermeerdering van zorgen en kosten zal echter grootendeels slechts tijdelijk zijn: inuners onder de kinderen welke dit jaar zijn opgenomen , zijn er velen , die reeds te veel geleden hebben om nog lang in het leven te blijven ; hunne zieltjes zullen wij kunnen zalig maken, maar het lichamelijk leven zullen wij bij zeer velen niet meer kunnen redden.

Behalve den duren tijd hadden wij nog Ie lijden van de cholera, die van het Noorden naar het Zuiden verwoestend door bet land is getrokken, en vooral de voornaamste plaat-