is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JLFIEtTKLJi^

AP. VICARIAAT VAN NOORD-MADAGASKAR.

Brief van den E. P. Orinel, van de Congregatie van den H. Geest, aan Z. D. H. Mgr. Corbet, Apostolisch Vicaris.

Droevig ongeval te Majunga : twee Zusters en vijf kinderen door de golven verzwolgen.

Majunga, 25 November 1903.

Monseigneur ,

U. D. H. kent reeds het droevig ongeval, dat de Missie en heel de bevolking van Majunga in rouw en verslagenheid heett gedompeld. Ik kwijt mij hij dezen van de pijnlijke verplichting, U. D. H. omstandig de geheele toedracht der zaak mede te deelen.

St. Carolusdag (4 November), het patroonfeest van Pater Overste, werd door het jonge volkje met ongeduld te gemoet gezien, gelijk overal ter wereld de vreugde van een groot feest wordt verwacht. De schoolkinderen , jongens en meisjes, zouden dien dag een groote wandeling mogen doen. En wat gaat daarboven, hier op Madagaskar juist als in onze (voormalige) colleges in Frankrijk ?

De meisjes waren dien dag het eerst hij de hand: met de zon opgestaan, waren zij na de H. Mis terstond klaar om er op uit te gaan. En waarheen ? Natuurlijk, naar den zeekant ; op het strand vindt men schaduw, een verfrisschend windje, groot gemak om te baden, en een onafzienbare speelplaats van zandgrond. Vroolijk trekken zij op, onder geleide van vier harer meesteressen. Zij zijn met drie partijen bij elkaar; naaischool, armenschool en burgerschool, en lustig pratend en babbelend verwijderen zij zich.

Wat later op den morgen doet een zware slag mijn venster schokken, en eene stem roept mij toe : « Pater, onze kinderen