is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedertdien slechte tijden en verwikkelingen van verschillenden aard , die voorloopig moesten doen afzien van het verwezenlijken dier gewichtige beslissing.

Eerst in 1895 kon daaraan ten deele gevolg gegeven worden, door de oprichting van Opper-Tong-king, en thans is zij voltooid door die van het Vicariaat Tong-king-aan-zee.

Het nieuwe Vicariaat omvat het oude Xéi-thann, d. i. de tegenwoordige provinciën Thanh-hoc en Ninh-Binh, met de aanliggende streken door Sjaw-Laótiers bewoond.

Het telt omtrent 80,000 christenen en bezit te Phuc-rhac een klein Seminarie met 200 leerlingen.

Moge de Heer de inzichten zegenen van hen, die deze verdeeling hebben voorbereid, alsmede de toewijding van hen , die er den last en arbeid van hebben aanvaard, opdat Zijne heerschappij zich meer en meer uitbreide onder onze dierbare bevolking van Tongking.

Behalve de gebeurtenis, die ik hier aangehaald heb, is het belangrijkste feit van dit jaar wel geweest de prediking van het Jubilé, dat ons allen gedurende de laatste maanden des jaars bezig gehouden heeft.

Daar wij nog pas de reeks Triduüms ter eere onzer Martelaren geëindigd hadden, bestond er wel eenige reden van vrees, dat onze Christenen de gunsten van het Jubilé niet zoo hoog zouden schatten, als men in andere omstandigheden zou hebben kunnen verwachten. Echter hebben wij , Code zij dank, den troost gehad , juist het tegendeel te kunnen getuigen. Alom was de deelneming algemeen , en het geestelijk voordeel was nog opvallender dan in den loop der Triduüms. De Missionarissen en de inlandsche priesters hielpen elkander om plechtig het Jubilé te prediken in elk hunner parochies. De oefeningen duurden korter of langer, hier twee, daar drie weken, naar gelang het getal Christenen, geroepen om met die oefeningen voordeel te doen.

Al de brieven, die ik toen ontving, en die ik sedert ontvangen heb, waren eenstemmig om te wijzen op het groote