is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DECANAAT WIJK. gl. C.

Wijk 214,50

Breust 517,—

St. Geertruide. . . . 58,50

Gronsveld. . , . 67,34

Heufjem 136,59

Mesch 1,—

Totaal: 994,93

Recapitulatie, gl. ets.

Decan: Roermond. . 1029,34

» Echt. . . 994,50

i> Gulpen. 1647,06

» Gennep. . 969,52

I) Heerlen. . 975,32

» Hoist. 3877,69

» Kerkrade. . 1645,05

Transporteeren: 11.138,48*

Transport: 11.138,48*

Decan: Meerssen. 1173,57

i> Maastricht 1164,46

I' Schinnen. 906,64

» Sittard. . . 765,80

» Venlo. 1938,22

» Weert. . . 1429,43

» Wijk.. . . 994,93

Totaal: 19.511,53'

Naar Aken gezonden : f 2565,85

Totaal hier ontv.: -16.945,68*

UITGAVEN :

Voor de annalen, lijsten en vracht, f 648,94

Batig saldo : -16.296,74*

Aldus opgemaakt te Roermond , 4 Juni 1904.

De Diocesaan-Directeur:

E. VAN Boom , Kanunnik.

AARTSBISDOiM VAN UTRECHT.

Doesburg, 15 Juni. De plechtigheid van het feest der H. Kindsheid, dat jaarlijks in de heerlijke Junimaand in onze parochie gevierd wordt, is altijd eene ware voldoening voor de parochianen, die hunne kinderen als lid van dat Genootschap hebhen doen inschrijven, en er prijs op stellen de zegening hunner dierbare lievelingen bij te wonen.

Jl. Maandagmorgen kwam het zonnig weer een blijden aanblik geven aan den optocht onzer katholieke kinderschaar, die onder geleide van hunne eerw. meesteressen en meesters kerkwaarts togen. Daar werd eene plechtige H. Mis opgedragen voor de levende leden van het Genootschap, waaronder de kleinen hartelijk werden toegesproken door onzen