is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogeerw. Heer Deken. In een kinderlijke toespraak bracht Z. H. Ew. het feegt van heden in verband met de kerkelijke viering van het feest van den H. Antonius van Padua. Immers , deze groote en algemeen bekende Heilige was een bijzonder goed voorbeeld, om kinderen op te wekken bet Kindje Jesus te leeren kennen en vereeren. Ook de H. Antonius wilde naar de heidensche landen, om daar bet zaad van godsvrucht en deugd te planten, maar door de Goddelijke Voorzienigheid is zulks niet gelukt en moest hij zich tevreden stellen in zijn eigen land en kring mee te werken tot het groote doel, nl. voortplanting des geloofs. In den geest dus toog hij naar de vreemde landen, evenals wij , die door bidden , aalmoezen en steun anderen naar die vreemde landen kunnen doen gaan, om daar het doel der H. Kindsheid te voltooien.

Daarna ontvingen allen den pauselijken zegen en trokken de kleinen, onder het zingen van toepasselijke liederen, in processie door het kerkgebouw. De zoete zangen der liefelijke kinderstemmetjes maakten op groot en klein een weldadigen indruk, en bewogen tot godsvrucht en ontroering.

Na deze kerkelijke plechtigheid werden de leden in de respectieve schoollokalen feestelijk onthaald, en een vrye middag zette de kroon op ’t werk.

Dat de afdeeling Doesburg van het Genootschap der H. Kindsheid steeds meer en meer moge groeien en bloeien , is zeker ons aller beê en wensch !

Ingekomen liefdegift.

Amersfoort. Ontvangen door bemiddeling van de jongejuffrouw Wilhelmina Langeveld van H. K. W. /25 , tot vrijkooping van een slaafje, dat genoemd zal worden Josephus, Antonius, Maria.