is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het algemeen geven de kinderen ons troost. Gewoonlijk verlangen zij zeer om de gebeden te leeren en met fierheid zeogen zij die op. Somtijds echter zijn er onwiliigen , die er voor bedanken, afgeschrikt door de moeilijkheden, die zij in de studie ontmoeten , of ook wel uit luiheid; maar dank aan de volharding en het geduld harer onderwijzeressen overwinnen zij daarna alle moeilijkheden en leggen zich van ganscher harte op dien arbeid toe.

Voor omtrent twee maanden bracht een koffieplanter ons zijne vier kinderen. Hij zelf is protestant en heeft ons zijne kinderen toevertrouwd, opdat wij ze in den waren godsdienst zouden opvoeden. Hij wilde niet vertrekken , voordat Zijne kinderen in de wateren des Doopsels herboren waren. Zij werden aanstonds gedoopt, want zij waren alle vier nog zeer jong.

Eenige dagen voor deze overvloedige vangst kwam eene arme heidenscbe moeder, tot uiterste ellende gebracht, ons ook haar kind toevertrouwen ; aan hetwelk wij het H. Doopsel konden toedienen.

Een ander kind werd door de Heidenen in de straat gevonden en bij onze Zusters gebracht; ’t is een engeltje meer in ons huis.

Niet altoos gaat het zoo vreedzaam toe, als bij de aanbieding der kinderen , waarvan ik zoo even sprak.

Onze Eerw. Pater Aalmoezenier had een kleinen heiden van twee jaar gekocht van iemand , die zeide, de vader van het kind te zijn. De kleine werd gedoopt, de vader kwam hem van tijd tot tijd bezoeken en alles ging wel. Maar kijk, op zekeren dag kwam de vader niet alleen, maar was vergezeld van een twaalftal mannen van min of meer geruststellend uiterlij'-. Zij allen wilden het kind zien; maar de Aalmoezenier wachtte zich wel al dat volk in het klooster toe te laten. Alleen de vader trad binnen; het gevolg bleef aan de deur. Ondertusschen ontstond er een groote oploop en de toestand werd dreigend.