is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA.

APOST. VICARIAAT VAN ABYSSINIË.

Brief van den Eerw. Heer Pierre Kamerbeek, Missionaris in Abyssinië aan den Zeereervo. Heer Hubertus Meuffels Overste van het Missiehuis « St. Joseph.” (Lazaristen) te Helden-Panningen. (Limb.)

Alitiena, 10 Aug. 1904.

ZEerw. Heer Overste en Vriend,

De genade Gods zij steeds met ons!

venals verleden jaar in het Groot-Seminarie van Kamerijk, ben ik hier thans Directeur aan een Seminarie; doch welk een verschil tusschen dit ambt in Frankrijk en Abyssinië ! In plaats van ingetogen, wellevende en eerbiedwaardige theologanten zooals die van Kamerijk , ben ik van ’s morgens tot ’s avonds omringd door een veertigtal wilden, (laat mijne dierbare leerlingen niet weten dat ik ze zoo genoemd heb) van 12 tot 34 jaren, met bloote armen en voeten, met bloot en geschoren hoofd, en voor de rest slechts bedekt met een armzalig kleedingstuk.

Is mijn sleutel op de deur, dan loopen zij zonder verdere plichtplegingen mijn kamer binnen; is de sleutel er echter niet, dan (het moet gezegd worden) eerbiedigen zij mijn vertrek, ofschoon de lust hun niet ontbreekt de deur open te breken. Vervolgens zetten zij zich op den grond naast een klein bankje, dat ik hun aanbied ; vloertapijten liggen er gelukkig niet bij mij, anders zouden ze spoedig een treurig aanzien hebben : doch daar behoef ik nu eenmaal niet bang voor te zijn, want een paar dagen geleden bemerkte ik zelfs, dat het gras op mijn vloer begint te groeien, zoodat ik weldra bijna konijntjes zal kunnen gaan houden.