is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Heden neemt hy de vrybeid U nog eens te bezoeken , maar dezen keer per brief, om met U nog eens te praten over uw werk der H. Kindsheid.

Op Madagaskar terug, na de procure van Parijs afgestaan te hebben aan den Eerw. F. Henri de Vilièle, deed de goede Voorzienigheid mij nog passeeren door de « kas” van Tananarive, vervolgens door het Aalmoezenierschap van het militaire hospitaal en leidde mij eindelijk naar het Malkassische O. L. Vr. van Lourdes van Ambohibeloma, waar ik myn missionariswerk begminen had, toen ik voor twintig jaar uit Frankrijk bier aankwam. Het was eene gunst van de « Onbevlekte Ontvangenis” voor een harer landgenooten en buren van het Lourdes der Pyreneën. En sedert bijna twee jaar dat ik missionnaris ben van dit district van Ambohibeloma, overlaadt de moederlijke goedheid van Maria mij met zegeningen.

Onder deze zegeningen zijn er mischien, zoo dacht ik waarin Gij eenig belang zoudt stellen, omdat zij meer bijzonder de kinderen betreffen. Ziehier dan eenige trekken, nederige schooven van den akker van het Malkassisch O. L. Vr. van Lourdes van Ambohibeloma.

En vooreerst (eere wien eere toekomt 1), stel ik u vóór eene kleine Malkassische Bernardette ! Zeer kortelings schreef mij jongste broeder, burgerlijk ambtenaar in Frankrijk, dat, volgens hij gelezen en had hooren zeggen van de Malkassische zeden, hij oordeelde dat O. L. Vr. van Lourdes te Ambohibeloma nog wel geen « Bernadette” moest hebben. En zie, juist toen kwam de Onbevlekte Maagd er zich eene kleine Bernadette kiezen; misschien inderdaad de eerste op het groote Afrikaansche eiland. Ziehier hoe: Louis de Gonzaga Rabezezitra en zijne vrouw Maria Magdalena zijn vurige vereerders der Malkassische O. L. Vr. van Lourdes. Een Zaterdag, juist op het oogenblik, dat Louis de Gonzaga onder de Mis de litanie van O. L. V. aanhief, schonk Maria Onbevlekt hem een dochtertje. Eenige uren later werd het kind ter kerke gebracht en gedoopt. Uit eigen beweging wilden Louis de Gon-