is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden. Om de juistheid der nntwoorden na te gaan, doorbladerde ik de registers der Sacramenten, en bevond, dat de jonge postulante juist mijne eerste kleine geestelijke dochter was. Zij was naar een ver verwijderde streek des eilands vertrokken en nu kwam zij naar bet Malkassissch O. L. Vr. van Lourdes terug o'm er hare 1® H. Communie te doen. Onnoodig te zeggen hoeveel zorg ik besteedde aan hare voorbereiding , daar ik gansch bijzonder belang stelde in mijne eerstgeborene van de H. Kindsheid te Ambohibeloma; en ik moet zeggen dat zij mij wel beloond heeft door haren ijver en vurigheid tot den Grooten dag toe. Nadat de plechtigheid geëindigd was, is zij teruggekeerd naar het zuiden des eilands in eene nog gansch heidensche streek, verstoken van missonarissen. Geve God dat zij de Apostel dezer streek zij! lk beveel baar ook aan de medeleden van Uw werk.

Eenigen tijd later keerde ik terug van het Zuiden, rustig rijdende op mijn muildier « Radala,” dat nog rustiger stapte volgens zijne manier van gaan als « afgedankt beestvier kilometer per uur. Daar hoor ik mij roepen door eene moeder, die een klein kind op de armen droeg. « Pater zeide zij mij , dit kind is heel ziek; geef het een geneesmiddel; wij hebben tevergeefs den geneesheer geraadpleegd.” Het meest dringend geneesmiddel was het doopsel: het was juist vóóravond van het feest van Sint Raphaël. lk ging wat water balen in een naburige hut en doopte den kleine zieke onder den naam van Raphaël. Eenige dagen later daar weer passeerende, vroeg ik naar den kleinen Raphaël. hij was heen gegaan naar de Engeltjes. Eene besmettelijke ziekte , soort van groep, bad laatst vele kinderen van mijn district tot diezelfde bestemming gebracht. Daar boven bidden zij voor hunne kleine broertjes van de H. Kindsheid, die nog aan de strijden en gevaren dezer wereld zijn blootgesteld. Dat zij ons helpen om hunne landgenooten te bekeeren. Verschoon,