is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de St.-Josephmaand ; de directrice der school zond den zieke een medaille van den H. Josepli. Met diens toestemming hing* zij ze over zijn bed. «Om uwentwil,” had de man gezegd, «zal ik de medaille daar laten hangen; maar het is vergeefsche moeite mij te vermanen : van bidden of biechten wil ik niets weten.” Het was toen zoowat 3 uur na den middag. Welnu , om 8 uren was de man geheel veranderd: hij begeerde dat men bij hem kwam bidden , en vroeg om een biechtvader.

’s Anderendaags biechtte hij inderdaad, en eenige dagen later ontving hij de laatste HH. Sacramenten. Nog eenmaal voor zijn dood wilde hij biechten, en de priester voldeed aan zijn verlangen. Van toen af werd bij zeer geduldig, hoewel zijn gezwel erg pijnlijk was; hij verdiende, zeide hij, die pijn wel voor zijn zonden.

Zijne heidensche verwanten en geburen zochten hem over te halen tot bijgeloovige practijken , en beloofden hem zelfs des noods geld voor te schieten. Doch hij bleet standvastig tot aan zijn afsterven , dat den 5 April 11. plaats had.

(Overgenomen uit het driemaandelijksch tijdschrift der EE. PP. Jesuieten van Kjang-nan « Relations de Ghine,” Juli 1904.)

oxJüE

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 Augustus tot 8 October 1904.

Beesel (L.) Door bemiddeling van den Directeur der H. K., ruim 50,000» postzegels van de zelatricen en schoolkinderen, alsmede van de H. W. Geb. Freule Maria Thecla van Splinter van Nieuwenbroeck, van Nella Beurskens en Cécile Jansen. Deurne : Gezin v. Gestel 3900. Laur. Verleisdonk 500. Ant. Fransen 500, Fraterschool 9000. een halve kilo lood en een zeven tiende kilo lak. Mej. A. v. Gorselen y Heusden 3000. Mej. Anna M. v. d. Berg , Mortel 1000. Den Jon—