is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als alle Boksersleiders, verklaarde hij zich onwondbaar, en om dit te bewijzen liet hij door zijn aanhangers een geweer op zich afschieten. Paf! morsdood!

De eerste christenheid waar wij aankomen , telt over de honderd geloovigen. Geen kapel. Wij zullen ons dus moeten behelpen met een gewone Ghineesche kamer, waarvan de helft en de geheele lengte ingenomen is door het stoofbed, een kwart door eene rij kisten, kasten en potten, en wat er overblijft is juist de breedte van een afzonderlijk geplaatste kist, die tot altaar zal dienen. Onder het toedienen van het H. Vormsel blijven de vrouwen op het stoofbed zitten, en hoewel geknield, steken zij toch nog een hoofd boven mij uit. Niet gemakkelijk zoo te vormen.

Na het H. Vormsel toegediend te hebben, gaan wij verder, naar Siao-tao. Geen kapel: alweer een kamertje waar het dak tot plafon, de gewone grond tot vloer, een kist zonder ouderdom tot altaar dienen: maar brave menschen ! Broeders, zusters en kinderen van martelaren ! Wat een schoone versiering! Hier hebben de Boksers in 1900 naast de pagode een tiental vrouwen en kinderen levend begraven. Ik heb dien lijdensweg, welken zij toen, voortgedreven door honderden lansen , geweren en hakmessen , begaan hebben, ook nagewandeld. Eene bedevaart, die ik nooit vergeten zal.

In 1901 hebben wij die arme kinderen teruggevonden juist zooals zij in den grond gestopt werden : een jonge moeder klemde baar klein kindje met beide armen aan de borst vast, en met een been hield zij een ander terug om het arme wicht te beletten uit den kuil te loopen ! ... . Wij gaan verder naar een ander dorpje. Wat hier bijzonders 7' Ruzie met een vrouw , die, sinds het Doopsel van haren man hard gekweld wordt. Een braaf oud vrouwke beweert dat het de duivel is en mengt heimelijk eenige druppels wijwater in g-woon water, dat zij haar aanbiedt. « Bah ! dat is wijwater!” schreeuwt zij, spuwt het water uit en gaat er van door.