is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakheid gehad van tot hunne sekte over te gaan. Dit plechtig Doopsel bracht alles in beweging; met kracbt van plagerijen en bedreigingen verkregen zij van de ouders dat kleine Jan naar den tempel werd gedragen gedurende hunne predicatiën. Gelukkiglijk toefde hij niet deze aarde hier beneden te verlaten, waar men hem wilde verderven. In den hemel is hij de voorlooper geweest van zijn broeder. Andere kinderen zullen hen volgen zonder te spreken van die welke er hen zijn voorgegaan. Deze missie is gesticht zooals die van Keppel. Zij bevindt zich nagenoeg in gelijken toestand zoo wat moeilijkheden, als wat uitslagen beirett.

Het eiland Nina-Fooe is moeilijk , zelfs gevaarlijk te naderen , vooral in het jaargetijde der stormen te weten: de vier eerste maanden des jaars. In twee Jaar zijn er drie koopmansschepen in deze onstuimige streek verdwenen met een jeugdig missionaris, een brave kapitein , katholiek Italiaan en eenige nieuwbekeerden. Van tijd tot tijd wordt het eiland overstroomd door vulkanische uitbrakingen; maar bet duurt niet lang of het wordt weer vruchtbaar. De kokosboomen daar leveren uitmuntende kokoskernen (coprah) voor de kokosolie, en verscheide agenten van verschillende handelshuizen betwisten die elkaar. Wij maken gebruik van de gelegenheid met hunne tweemasters om onze missionarissen te bezoeken en hun den noodigen voorraad te bezorgen. In het goede jaargetijde zijn de winden gunstig voor de heenreis, maar de terugreis naar Tonga eischt meer tijd. Voor den overtocht van dezen afstand die 320 mijlen is, heeft onze zeiler zeven dagen noodig. Het dek was vol gestapeld met reisgoed bij de honderd twintig passa., iers in welks midden men mijn kleinen reisstoel had vastgemaakt. Maar hoe zich beklagen als men ziet w'at de lieden der wereld lijden om eene ellendige tijdelijke winst na te jagen? Wat wij te Nina-Fooe zoeken, is de bekeering van deszelfs bewoners: wij tellen er 120 in onzen schaapstal; ’t is slechts het tiende deel der