is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunnen terug en noodigden hunne verwanten en vrienden uit om zich te komen vestigen bij den « baïre” priester der blanken. De uitnoodiging werd met geestdrift aangenomen. Eenige weken later kwamen de Indianen met hunne vrouwen en kinderen, in een woord met hunne « smala” of tentenstad, ongeveer 150 personen. Dit dorp is geheel te onzen laste.

Sedert dit tijdstip is een ander dorp van omtrent 200 personen zich komen vestigen op 3 kilometer afstand van het middelpunt onzer Missie en al dat volk is ook grootendeels te onzen laste.

Onze missionarissen zijn helaas ! nog weinig talrijk ; en dat groot getal Indianen allen zeer woest zou ons verontrusten , indien wij niet hun gansche vertrouwen gewonnen hadden. De mannen en jongens gaan leerzaam onder de leiding der Salesianen naar het veld en houden zich met verschillende handwerken bezig. Alle dagen komen de kinderen naar de school en hooren daarna eene godsdienstige onderrichting. De vrouwen en jonge dochters volgen dezelfde leiding onder het bestier der Zusters van O. L. Vr. van Bijstand. Een groot deel onzer Indianen, vooral de kinderen kennen reeds hooger rechten: het Onze Vader, het Wees gegroet en de Twaalf Artikelen des Gelsofs; verscheidenen beginnen reeds te lezen en eenigen te schrijven. Vele jonge meisjes kunnen reeds naaien; en drie of vier zouden met onze jonge werkvrouwen van Europa kunnen wedijveren.

Wijl onze Indianen aan een zwervend leven gewoon zijn, kan men ze nog geen onvermoeide werkers noemen ; allengs evenwel gewennen zij zich aan den arbeid. De opbrengst is nog op verre na niet gelijk aan de onkosten, die bun onderhoud van ons eischt; maar zij geven toch eenige vergoeding, die van hunne bezoldiging wordt afgetrokken.

De kolonie beeft reeds 5 weeshuizen , 6 scholen , 8 werkplaatsen en 2 hoeven. In deze verschillende gestichten voedt zij 265 kinderen zoo jongens als meisjes op. Slechts 15 hiervan zijn niet te onzen laste.