is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te aanvaarden de uitdrukking van mijnen godsdienstigen eerbied , waarmede ik de eer heb te zijn

Uw zeer nederige en verkleefde dienaar in O. H

P. M. Lalouyer

Bisschep van Raphanée.

Apost. Vicaris van Noord-Mantsjoerië,

VOOK INDIË.

BISDOM VAN POENAH.

Verslag van Z. D. H. Mgr. Beider-Linden, van het Gezelschap van Jesus, Bisschop.

hebben wij God zij dank gunstige regens gehad, die een einde gesteld hebben aan den hongers'ifr'^nood, waardoor onze Christenen zoo lang geteisterd zijn. Ongelukkiglijk is een andere geesel, een builpestde dorpe onzer neophieten beginnen te verwoesten. Velen zijn er van gestorven en al de andere, genoodzaakt hunne huizen en vlekken te verlaten en zich onder tenten af te zonderen, hebhen te lijden gehad van de armoede en de gestrengheid van het jaargetijde

Een onzer Paters Missionnarissen is bij de verzorging der pestlijders door de ziekte aangetast en als slachtoffer zijner liefdadigheid gestorven. Ook onze scholen hehhen veel geleden van den geesel. Verscheidene hehhen wij er moeten sluiten en de kinderen heenzenden.

Veroorloof mij hier een trek mede te deelen, die getuigt van het geloof onzer kinderen. Toen de tijd van den moesson was gekomen hegon de regen overvloedig te vallen; maar in de maand Augustus hield hij op en de akkers waren spoedig