is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doodsberichten.

In bet gebed der leden worden aanbevolen. 1® Z. D. H. Mgr. Carrie, van de Gongr. van den H. Geest «n bet H. Hart van Maria, bisschep van Doryleum, Ap. Vicaris van Fransch Kongo, overleden te Loango in den ouderdom van 62 jaren.

2° De E. P. Benoit (priester van ’t H. Hart), Missionaris in Kongo, overleden te Romée (België), den 24 Aug. 11.

3® De Z. E. Moeder Maria van bet Lijden (geb Hélene de Ghappotin), Stichteres en Algemeene Overste der Missiezusters Franciscanessen van O. L. V., bijna plotseling overteden te San-Remo (Italië) den 15 November 11., in den ouderdom van 65 jaren.

Uit. Nederland:

4° (Aartsbisdom Utrecht): De Zeereerw. Heeren J. F. Weslerman en G. Waldherg, Pastoors resp. te Harmelen en te Kockengen.

5« (Bisdom ’s Bosch); a) De Zeereerw. Heer C. W. Sars, Pastoor te Sytaart.

b) ’s-Boscb: een overleden vader, weldoener, (zie blz. 4.)

e) Oirscbot: Mej. Jacoba de Kroon, tresorierster en wel•doenster (zie blz. 4.)

d) St.-Hubert: Wilbelmina Willems, weldoenster.

c) Velp: Een dierbare overledene, weldoener (zie blz. o.)

t) Waalwijk, par. St. Joannes den Dooper; Mevr. A. Ie .Blanc-Goossens, Oppertresorierster en weldoenster (zie blz. 5.)

g) Goirle: A. M. de Gruyter, zelatrice.

b) Boxtel : J. S., weldoener (zie blz. 6.)

i) » J. Maas, weldoener (zie blz. 6.)

j) Middelbeers: Jan Fiers, weldoener (zie blz. 6.)

k) Boerdonk: Tbeodorus v/d Akker, weldoener (zie blz. 7.)

1) Scbijndel: Mej. Joanna Henricus van Heeswijk, weldoenster fzie blz. 7.)

m) Tilburg, Hasselt; de Heer Andries van Biel, weldoener ■{zie blz. 7.)

n) Boxmeer: Mej. Helena van den Bosch, weldoenster •fzie blz. 7.)

Van elders;

6® Nog 3 E. H. Geestelijken en 11 andere weldoeners, ijveraars, enz. alle in Frankrijk.