is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat een Missionaris-horloge al overkómen kan.

{Ter hiadvulling , uit de « Korte Sineesche verhalen in het Duitsch medegedeeld door Pater Röser, Missionaris in Zuid-Sjang-tong.) .

Een reizend Missionaris had eens, tewijl hij eenigen tijd aan den voet van een boom uitrustte, zijn horloge naast zich gelegd. Reeds had hij zijn tocht weer eenige uren vooHgezet, toen hij eens zien wilde, hoe laat het was; maar, o wee! geen horloge; dat had hij bij den boom vergeten. Teruggaan, dacht hij, is verloren moeite*: er is zeker al lang een liefhebber mij vóór geweest.

Intusschen zou bet verloren borloge nog heel wat beleven. Niet lang was de- Missionaris weg, of er was een jonge veehoeder bij den boom gekomen : « Kijk, wat is dat daar voor een aardig ding onder dien boom ?” dacht de jongen, «en het leeft, ja, dat is zeker een geest.”

Uit schrik voor dien «geest,” die in het horloge zat, durfde hij er niet aankomen, maar liep gauw naar huis en vertelde daar zijne wonderbare ontmoeting. Vader en moeder waren er blij mee: ook zij meenden, dat in dat wonderding eene godheid moest wonen. Die godheid, hoopte men, zou zegen aanbrengen ; daarom gingen de luitjes, van vele andere dorpsgenooten vergezeld, er op af, om met eigen oogen te zien , en, zoo mogelijk, die godheid in hun huis te lokken. Nabij den boom gekomen , waagden zij bet niet, verder te gaan, maar vielen eerst op beide knieën, om de genadige godheid te huldigen. Toen eerst traden zij nader, en aanschouwden het geheimzinnig wezen van aangezicht tot aangezicht. Ja, het was wel zeker iets goddelijks! Gauw werd nu een draagbaar gebaald, bet horloge eerbiedig op een rooden doek gelegd, en zoo naar de draagbaar gebracht. Hiermede trok men dan onder muziek en het afschieten van donderbussen naar het dorp. Daar kreeg de nieuwe god eene