is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw huwelijk aan te gaan. De hut behoorde haar toe , maar wijl zij geene bezittingen had behalve eenige stukken min of meer beakkerden grond, zette zij zich ernstig aan het werk om haar klein gezin groot te brengen. Zoo leefde zij een twaalftal jaren, gedurende welke drie harer jongens stierven. De vierde verliet haar, om te gaan huwen, en liet niet meer van zich hooren. Er bleef dus bij de arme weduwe slechts de jonge Miniamal (parel des hemels), wier kinderlijke teederheld haar troostte in al haar verdriet. Het was eene nette jonge dochter van twee en twintig jaar, met oogen vol uitdrukking en met bevalligen gang. Opgevoed in het bosch, schier altoos alleen met hare moeder, kon zij noch lezen noch schrijven; maar beter dan iemand wist zij de but net te houden en de rijst te koken. Dit was de heele opvoeding, die men in dien tijd voor eene Indische jonge dochter kon eischen. Op heidensche feestdagen begaven Miniamal en hare moeder zich geregeld naar de pagode om wierook en gekleurde rijst te offeren aan atzichtelijke steengoden, rondom den ruimen tempel geplaatst. Het meisje gevoelde wel soms weerzin om die afschuwelijke monsters te naderen ; maar men had haar van kindsbeen af geleerd, dat men niet ongestraft den toorn der góden trotseert, en de vrees van hunne ongenade in te loopen deed haar die gevoelens verbergen en hare offers brengen met eene geveinsde edelmoedigheid.

Kalm en vreedzaam verliep alzoo het leven voor moeder en dochter, die nooit van elkander scheidden ; maar de weduwe begon oud te worden en scheen soms droefgeestig, als zij dacht aan de toekomst van hare dierbare Miniamal. Wat zal van haar geworden , als hare rr.oeder niet meer bij haar zal waken ? Meermalen had zij haar gesproken over het huwelijk ; maar Miniamal toonde volstrekt geen haast hiermee. Voordeelige partijen hadden zich aangeboden, maar alle waren afgewezen. De moederlijke teederheid begon zich te verontrusten , toen op zekeren dag zich een aanzoeker vertoonde