is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn geluk is van nu af verzekerd— en hij ontrolde voor de oogen der weduwe een lang perkament, voorzien van het zegel van den Staat. «De vijf jaren zijn,voorbij,” voegde hij er bij en «het overige raadt gij !” en zich aan de voeten zijner verloofde werpende kuste hij haar de hand met eenen teederen eerbied. Miniamal, alzoo op het onverwachts overvallen, durfde haar woord niet intrekken. Er werd dus besloten, reeds den volgenden dag de toebereidselen te maken voor het vertrek. De nieuwe betrekking van den aanstaanden echtgenoot riep hem naar Birmanië, en het werd noodzakelijk dat Miniamal en hare moeder hem daarheen volgden. De slag was hard voor alle twee; het scheen haar onmogelijk zich te scheiden van die hut, zoolang getuige van haar geluk; maar de omstandigheden eischten het, men moest er zich aan onderwerpen. Met oogen vol tranen verwijderden zij zich van die dierbare plek, zonder het hoofd te durven om wenden, uit vrees van zich den moed te voelen ontzinken.

Het reisgoed der Indiërs telt weinig stuks: een valies of reiskoffer voor het linnengoed, en een ander om er den voorraad , het keukengerief en soms ook eenige steenen beeldjes, als reisgoden vereerd, in te bergen : dit alles is meer dan genoeg. . .

Men ging te scheep bij schoon weder, en in minder dan vyf dagen landde ons drietal op de kusten van Birmanië. De tijd van den overtocht was niet verloren gegaan. De jongeling, nu vrij om met zijn verloofde te spreken, had haar bekend dat hij katholiek was; en daar hij de voorwaarden van Miniamal had aangenomen, en vijf jaar gewacht had op het huwelijk, eischte hij op zijne beurt van haar, dat zij den godsdienst harer vaderen zou verlaten. Deze toch had haar geleerd, neer te knielen voor steenen beelden, zonder gevoel, zonder leven; terwijl zijne godsdienst beel liefde en de eenig ware was. Hij sprak haar van Jesus, van Maria, van den schoenen hemel, waar zy die hier op aarde God beminnen en dienen, met Hem gaan heerschen na hunnen dood. Dit alles was