is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gertrudis ontworpen had, kon niet op één dag verwezenlykt worden.

In 1889, kort na hare aankomst, vertrouwde Mgr. Riécas haar de zorg van het Armenhuis, waar de armen, zwakken, melaatschen, zieken en grijsaards opgenomen worden, tot welke kaste of welke godsdienst zij ook behooren.

Tegenwoordig wijden drie zusters zich dag en nacht aan dit liefdewerk, en dank aan haren ijver, sterft er geen dezer arme misdeelden zonder het doopsel gevraagd en ontvangen te hebben.

In Februari 189‘i verzocht Z. D. Hoogw. aan de Moeder Maria Gertrudis het bestuur op zich te nemen van eene school voor meisjes van Brahminen. Deze school werkt sedert dertien jaren, zonder nadeel van de andere werken in een derde Huis, dat bloeiend is in de heidensche stad Toelsiebagh.

In 1896 hield Moeder Maria Gertrudis zich werkzaam bezig met een nieuwe schaar Catechismus-Zuslers, dat jaar te Dakko aangekomen.

In 1897 gaf een schrikkelijke hongersnood , die op Indië drukte, eene nieuwe vlucht aan hare liefde voor de zielen. Zij besloot de verhongerenden bij te staan, en na de moeilijkheden aan die onderneming veitbonden, bestudeerd te hebben, zond zij hare dochters in de dorpen en velden ler hulp , om de duizende stervende kindertjes te doopen en de overlevende uitgehongerden, vooral de heidensche vrouwen en hare kinderen, aan de werkzame naspeuringen der protestantsche en muzelmansche propaganda te onttrekken. Heele familiën werden in het Armenhuis opgennmen, de Weeshuizen werden gevuld en Moeder Maria Gertrudis had de vreugde vervolgens een zeker aantal van deze groote kinderen uit te huwen, nadat zij in het huis opgevoed waren.

Het personeel groeide aan en men moest het gebouw wat vergrooten om allen te herbergen , die kwamen vragen om bij de zusteis te mogen blijven. Een nieuwe kapel en verscheidene kamers werden vlug gebouwd van de aalmoezen