is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA.

AP. VICARIAAT VAN TANGANIKA

Brief van Mgr Lechaptois, Apostolisch Vicaris aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

O. L. Vrouw van Karema,

Monseigneur.

heb de eer U het Verslag van onze werken der H. Kindsheid toe te zenden.

Gij zult er in zien de steeds toenemende en waarlijk buitengewone vorderingen van onze kleine dorpscholen, Uw ijver, Monseigneur, zal er zich over verheugen, ik ben er zeker van, en de welwillendetoegenegenheid van Uwe dierbare medeleden voor onze scholen, kan slechts grooter worden, als zij, de groote vruchten van zaligheid zullen kennen de, die deze scholen voortbrengen onder de zwarte kinderen van Tanganika.

Door een uitwerksel van Gods gratie, die de gebeden uwer dierbare medeleden hun hebben verworven, krijgen deze ongeloovigen en half wilde kinderen lust voor de school en