is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer beminnelijk wordt en bekwaam om een goed christen te zijn, wiens kenmerkende deugd de zachtmoedigheid zou zijn.

De protestanten, die lang vóór ons op deze eilanden zijn gekomen, hadden spoedig deze trekken van het gilhertijnsch karakter erkend, en overal gingen zij de jeugd tot zich trekken, haar verleidende door de schittering der wetenschap, door klassieke boeken in de inlandsche taal, haar gevende, behalve het wereldlijk onderwijs, eene oppervlakkige kennis van de Heilige Schrift, en hun schenkende prachtige bijbels, waarop de kinderen uiterst fier zijn. Onze armoede, alsook de uitgebreide werken onzer bediening, tot deze laatste jaren met een zeer beperkt personeel, lieten ons ongelukkiglijk nog niet toe hun klassieke boeken te geven en wij kunnen aan deze jeugd, zoo gretig om te weten, niets aanbieden dan een nederigen catechismus, zeer beknopt, met een klein boekje inhoudende het Evangelie van den H. Matheus. Ook blijven de protestanten niet in gebreke hun voordeel te doen met deze minderheid , om onze scholen en het katholiek geloof te versmaden en om aan deze kinderen te doen gelooven, dat de fakkel van het ware geloof daar gevonden wordt, waar de Bijbel ten toon gesteld is, als een vuurtoren op de hoogte. Arme kinderen ! zij laten zich vangen, gelijk de vlinders door het licht, tot dat zij hunne vleugels verbrand hebben. Dat wil zeggen, tot dat de hartstochten met de jonglingsjaren zijn versterkt, en zij zich onbekwaam voelen ze op den duur te weerstaan. Er is dringend behoefte, niet alleen aan scholen voor dit jonge leger van bijna 3000 kinderen, die naar ons komen, maar ook nog aan hoeken. En gij ziet. Mijne Heeren, welke hulpgelden wij noodig hebben om onze ongeveer 100 scholen en hunne onderwijzers, (onderwijzers-catechisten) te onderhouden en het drukken der henoodigde hoeken voor te bereiden.

De lichamen hijstaan om de zielen dan te kunnen helpen; ziedaar waarom wij hier 40 apotheken hebben, ongerekend de 10 andere rondtrekkende apotheken voor de meest verwyderde districten. Welnu, wij zijn wel verplicht, wegens den