is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SINA.

AP. VICARIAAT VAN OOST-iIOE-PÉ.

Brief van Zuster Vincenzina Bellocchio, van de Congregatie van Canussa, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Weeshuis van Han-kéoe, Maart 1905.

Monseigneur ,

Het is met de grootste spijt dat ik U het ongeluk kom mededeelen, dat ons getroffen heelt. Wij hebben de oudste onzer Zusters verloren, de eenige die nog leefde van de stichtsters van ons Huis, de Eerwaarde Moeder Carolina Tarchini.

Als men zulke zielen gekend heeft, als men zoo intiem met haar heeft omgegaan, hoe zal men zich dan anders over haar afsterven een weinig troosten dan met te spreken over de deugden, waarmede zij versierd was: als het evenwel mogelijk is, die naar waarde te prijzen.

Van hare kindsheid af had de Eerwaarde Moeder Tarchini tot gedragsregel genomen deze woorden van den Goddelyken Meester: « Verloochen U zelven,” en door aanhoudende zelfoverwinningen had zy te midden der wereld reeds eenen hoogen trap van volmaaktheid bereikt.