is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTER-ÏNDIË

MISSIE VAN KAMBODGE.

Uittreksel uit een brief van Zuster Romuald Bosredon, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Monseigneur ,

■ • • hebben bier eene schrikkelijke overstrooming gehad, die den oogst vernield en de hutten onzer arme Annamieten weggespoeld heeft. Het is eene algemeene ellende, en reeds komen velen van die ongelukkigen naar onze huizen. Zonder twijfel is het ons niet gegeven , allen , die zich aanbieden, op te nemen ; maar wij kunnen ten minste vele kinderen doopen. Want ten tijde van uiterste scbaarscbheid maakt de bonger, altijd een slechte raadsman, dat men zich gaarne van nuttelooze monden ontlast.

Dagelijks vermeerdert ons personeel. Een arme heiden brengt ons zijn zoon , negen jaar oud en blind geboren. Hij zegt ons, dat hij hem niet meer kan voeden en hem aan ons geeft, terwijl hij voor zich zelven eene plaats vraagt in het hospitaal.

Eene weduwe, moeder van vijf kinderen, begint met ons