is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA.

APOST. VICARIAAT VAN SOMALILAND

Brief van den Zeereerw. Pater Stephanus, Capucijn, aan Mgr. den Algemeenen Directeur.

Berbara

Monseigneur ,

Reeds vroeger zou ik U een Verslag over het Werk der H. Kindsheid hij de Somali’s hebben moeten zenden. Het was een plicht, omdat Gij ons reeds hebt willen aanmoedigen door uwe edelmoedige hulp.

De vele zorgen van dit jaar hebben het mij tot heden belet.

De beproevingen hebben elkaar zonder onderbreking o{>- gevolgd. En nu zijn wij in eene pokkenepidemie. Het getal onzer christenen, toch nog niet groot, is er door verminderd. Gelukkig is de geesel vóór den dorpel onzer missie blijven staan, en heeft de kinderen, de hoop der toekomst, gespaard.

Het is vooral naar de kinderen, dat zich al onze bezorgdheid keert, en voor hun heil is het, dat wij ons de hardste offers opleggen.

Wij hebben tegenwoordig 133 Somalikinderen, die van