is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijftien jaar, rondom ons uitgekozen ,of ons door de booten van de verschillende eilanden van den Archipel aangebracht.

Deze jongelingen hebben hier ruimte voor hunne uitspanningen, hunne tochtjes en wandelingen, want het eiland heeft niet minder dan 75 kilometer lengte. Zij voeden zich met kokosnoten en visch, die hunne geliefkoosde spijzen zijn. De kokosnoten zijn in overvloed op dit eiland, waar wij omringd zijn door bosschen van kokosboomen zoo ver als ons oog reikt. Van den anderen kant zijn onze wateren zeer vischrijk, en onze kinderen zelf gaan er visschen. Ik heb tot taak hen vóór alles te vormen tot godsvrucht en het praktisch leven, want onze inlanders zijn maar al te onbezorgd. Monseigneur zelf heeft de uren geregeld voor de handwerken en voor de klas. Bij vloed, als de zee hoog is, hebben zij klastijd ; bij eb, als de zee laag is, gaan zij visschen. In de klas leeren zij den catechismus van buiten, en al de Evangeliën der Zondagen met de gewijde geschiedenis. Hun studieprogram is niet zeer ingewikkeld: het omvat lezen, schrijven, de vier hoofdbewerkingen der rekenkunde , met een soort van Engelsch metriek stelsel, tamelijk verward, en eenige kennis van de breuken. Voeg hierbij eenige lessen in het Engelsch en de instrumentale muziek, en gij zult een denkbeeld hebben van hetgeen wij in onze voorbereidende school leeren. Deze kinderen worden zeer ernstig en gewennen zich gemakkelijk aan al de praktijken van het christelijk leven. Verscheidenen hunner trachten den H. Aloysius en den H. Joannes Berchmans, na te volgen. Zij gedragen zich in de kerk als engelen , vooral als zij den priester de Mis dienen. Monseigneur en de Eerw. Pater Provicaris vinden dat zij, voor inboorlingen, een zeer goeden geest hebben: ik voor mij kan getuigen, dat zij alle dagen bewijs geven van zeer goeden wil; altijd tevreden om te gaan bidden, altijd tevreden om naar de klas, naar den arbeid te gaan , om hun voedsel te gaan nemen. Zij gehoorzamen op het eerste teeken. Als men er een uitkiest om opzichter bij het