is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport, f 295,35 St. Michiels-Gestel: Uit de nalatenschap van wylen

den Weleerw. Zeergel. Heer C. R. T. Sprengers,. leeraar aan het Instituut voor Doofstommen. . / 300.

Helmond van een overleden Weldoener uit Helmond f 1500.

’s Bosch N. N f 28.02

Helmond van een overleden Weldoener uit Helmond f 3650.

Ravenstein eene gift tot vrijkoop van een slaaQe dat bij den H. Doop zal genoemd worden Josephus

Maria van Ravenstein / 50.

Oisterwijk van N. N. ter eere van de H. Familie en den H. Antonius, ter vrijkooping van een slaatje te noemen: Johannes Cornelis f 25.

Tilburg door bemiddeling van de Directie der Stoomdrukkerij van het R. K. Jongensweeshuis van verkochte overstempelde postzegels . . . / 64,67

Ravenslein van N. N. eene gift tot vrijkoop van een slavinnetje, dat bij den H. Doop zal genoemd worden Theresia Maria van Ravenstein. . . . / 50.

Door tusschenkomst van het R. K. P. Kerkbestuur van ’t Goirke te Tilburg uit de nalatenschap van den Hoogeerw. Heer .Mgr. Antooius Joannes Franciscus Mutsaers, President van het Seminarie te Haaren voor het Genootschap der H. Kindsheid in het bisdom van ’s Bosch f 500.

Voor het Genootschap der H. Kindsheid uit de nalatenschap der Familie Poulussen door tusschenkomst van den Zeereerw Heer J. P. v. d. Heuvel Pastoor parochie H. H. Leonardus en Gezellen Bes terd Tilburg f 500.

Het Hout van wijlen Mejuft'r. de Wed. P. van Vlerken Oppertresorierster van het Genootschap der

Transporteeren. f 6963,04