is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben niet gewoon de kinderen liier zoo jong tot de eerste H. Goranaunie aan Ie nemen ; haar echter heb ik aangenomen. ... Glotilde is een kind van Prins Robert Ravorombato, voorzitter van ons college van Kerkmeesters. Zij was tusschen de zeven en acht jaar, toen zij met verlof harer ouders bij de Zusters naar school mocht gaan, waar hare oudere zuster baar reeds was voorgegaan. Van dien dag af volgt zij deze niet alleen, maar komt haar voor. Pas grauwt de dageraad, of Glotilde is ter been en wil het pad op. « Wacht toch een beetje,” zegt baar moeder, «de rijst is zoo meteen gaar; eet ten minste, eer gij'de deur uitgaat.” Glotilde wacht niet; zij gaat. Bij de Zusters vindt zij het portaal dicht: zij gaat op den dorpel zitten spelen. Eiken morgen , als de Zusters naar de H. Mis komen, treffen zij haar daar op haren post. Zij gaat daii met; de Zusters de kerk in, en van daar naar de school, ’s .Mi(idags, lang vóór schooltijd, is zij er al weer, altijd de eerste van allen. Een maand verloopt: geen enkelen dag heeft Glotilde verzuimd. Heel mooi, (dacht ik) maar dit zal zoo niet blijven duren. Het bleef duren , en bet had al twee jaar zondei' onderbreking geduurd, toen Glotilde kwam verzoeken om op de lijst der eerst-coramunicanten te worden ingeschreven. Ik kon er niets tegen hebben. Trouw kerk- en schoolbezoek ? Daarin bewonderde ik haar al twee jaar. Vorderingen en gedrag ? Die erkende ik in baar elke maand bij het geven der punten en eerekaarten. Ik ondervraagde ook hare ouders, hoe zij zich te huis gedroeg. Dezen kenschetsten haar met éên woord : c< Onze Mavo! o , dat is een mahafinaritra (een allerliefst kind).” Haar catechismus ker.de zij op een prikje; ik nam haar dus aan. Sedert dien houdt Glotilde voh; zij is bij elkeen bemind, vooral ook, gelijk ik vast vertrouw, bij het H. Hart van Jezus. Maar later 1 ... Och 1 Hoe gaarne, niet waar ? zou men met zijn bloed zulke schoon bloeiende zieltjes willen besproeien! Een hartelijk gebedje, als bet u belieft, voor Glotilde Mavo !