is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste maal, dat onze schooljeugd zulk een belangwekkend verstandelijk steekspel te aanschouwen gaf: zij toonde daarbij een lust en opgewektheid, die voor de toekomst het besle doet hopen. Met innige voldoening schrijf ik u eenige regelen af uit een opstel, voor de vuist gemaakt door een dier leerlingen ; het is letterlijk zoo in het Fransch gesteld door den jeugdigen ffenri Rakoto uit de school der Waarde Broedeis te Andohalo.

Op de eerste vraag: Is de Katholieke Kerk alleen de ware Kerk ? gaf Henri ten antwoord :

«De Katholieke Kerk alleen is de ware Kerk, omdat zij alleen is gesticht door God, door Onzen Heer Jesus Christus. Gij zijt Petrus, sprak de Goddelijke Zaligmaker tot St. Pieter; en op deze steenrots zal ik mijne Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overmogen (overweldigen). Jesus Christus heeft niet gezegd nijne Kerken, Hij heeft gezegd mijne Kerk ; dus is er maar ééne ; dat is de Katholieke Kerk. Zij is eene tweede ark van Noë: buiten de Kerk geen zaligheid. Zal eene Kerk de ware Kerk zijn, dan moet zij zijn één, heilig, katholiek en apostoliek ; die vier kenteekenen zijn alle aanwezig in de Katholieke Kerk. Zij is één , want zij erkent één hoofd, belijdt één geloof, ontvangt dezelfde Sacramenten. Zij is heilig, want zij heeft tot Stichter Jesus Christus, die de heiligheid zelve is; hare leer is heilig en zij schenkt aan al hare leden de middelen om heilig te worden. Zij is katholiek, want zij zal bestaan tot aan de voleinding der eeuwen , zooals haar Stichter voorzegd heeft, en zij is overal uitgebreid in de geheele wereld. Eindelijk, zij is apostoliek, want zij volgt de leer der Apostelen, gevestigd op de grondslagen der Apostelen en bestuurd door de opvolgers der Apostelen.

Daarbij moet men nog zeggen , waarom eene Kerk , die de 'vare zal zijn, bovengenoemde vier kenteekenen moet hebben :

1® De heiligheid is noodig, omdat het doel van Jesus