is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster; zij verlangde christen te worden ,en leerde de gebeden en wal verder gewoonlijk vereischt wordt in hen, die het Doopsel willen ontvangen ; eindelijk werd zij daartoe aangenomen en mocht ook hare eerste H. Gommuniej doen. Zij bleef ziekelijk en werd daarom naar bet hospitaal gezonden ter geneeskundige behandeling. Daar maakte zij kennis met een heiden, die op eens door de pest werd aangetast en wien zij behulpzaam was om het H. Doopsel te ontvangen. Toen de man overleden was, kwam zij bij ons in het klooster terug, waar zij zich voorbeeldig gedraagt. Zoo worden de pleegkinderen des Genootschaps ware apostelen en werken met goed gevolg aan de zaligheid der zielen.

Aanvaard, Hoogwaardige Heer, de betuiging van mijn diepen eerbied en mede mijn oprechten dank voor de toelage , die gij ons zoo welwillend verleent, en waardoor wij in staat worden gesteld onze liefdewerken voort te zetten. Ik heb de eer mij te noemen, in de HH. Harten van Jesus en Maria ,

Uwe ootmoedige dienares,

Zr. Maria-Anna ,

Overste van bet klooster van den Goeden Herder te Maissoer.