is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en maakte zich stilletjes uit de voeten. Hij had nu wel de kans gemist om zijn vermoedelijken erfgenaam een hoofddeksel te bezorgen , maar hij was er toch slim weten af te komen zonder «dank u” te moeten zeggen. Zeker, niet al ons volk in Jun-nan is juist van dat slag; maar exemplaren er van loopen hier bij menigte.

Het oprichten eener nieuwe apotheek , natuurlijk in een heidensche omgeving, geeft altijd aanleiding tot verbittering der gemoederen, en tot oneenigheden, waarbij de Missionaris dan tusschenbeide moet komen. Daarom gaan de lui, die in dienst der kerk zijn , catechisten , doopers en dergelijken , niet gaarne ver van het Godshuis weg. De nabijheid althans van den Pater is noodig om hun een hart onder den riem te steken. Een Sinees , moet gij ■ eten, en in het algemeen een Oosterling, is zeer geschikt om na te doen wat hem wordt voor gedaan, maar gaat o'er het algemeen slechts achter een vaandeldrager; men moet hem op het sleeptouw nemen.

Zes en twintig weeshuizen , één en twintig apotheken , en gemiddeld 2,838 doopsels per jaar , dat is wellicht een klein beetje, als men daarvoor twee en dertig jaar schier onafgebroken heeft moeten vooruilsiikkelen. Wat de weeshuizen betreft, die kunnen blijkbaar het getal der goed gevestigde standplaatsen niet te boven gaan , daar zij niet behoorlijk in gang kunnen gehouden worden zonder het voortdurend en werkzaam toezicht van een Missionaris. Apothekers mochten er in menig district, dat onderscheiden steden omvat, zeker wel wat meer zijn; maar kan zulk district er meer onderhouden? Ik denk \aii neen; waarom? Dat zal u weldia blijken. Doopsels van he'denkinileren konden er ongetwijfeld twee , driemaal meer zijn ; de provincie heeft tweemaal de oppervlakte van geheel Frankrijk ; de missieposten zijn om zoo te zeggen, enkel richtingsbakens op onafzienbare afstanden van elkaar geplant, en de heidensche bevolking, waarmede de H. Kindsheid zich bezighoudt, overtreft de christen bevolking in een verhouding van 1200 tot 1. Wij vinden daar