is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Han ontving hetgeen hare vriendin haar toevertrouwde, bij hemel en aarde zwerend, dat zij alles aan haar of hare boden terug zou geven; en ’sanderendaags bij den vroegen morgen, na een zuinig gierstkooksel genuttigd te hebben, begaven zicb vader, moeder en de beide meisjes op weg naar Mongolië.

De weg der ballingschap was pijnlijk; hier en daar moest men een aalmoes vragen om verder te kunnen reizen ; maar het arme gezin had hoop in het hart. Ja de hoop, die weldadige toovernimf, schoot als een helderen zonnestraal op de baan die onze Sineescbe uitwijkelingen volgden, en zij stapten voort, zooal niet blijmoedig, dan toch minder lastig.

De goddelijke Voorzienigheid leidde de schreden van Wan en de zijnen naar een dorpje, niet ver van Si-wan-tse gelegen. Gelukkig bood een tamelijk welhebbende Sinees den gewezen opiumiooker eene plaats aan als boerenarbeider ; Wan was in de wolken en greep met beide handen toe. ’t Was wel de weelde niet van vroeger, maar de zwarte ellende was het ook niet, en Ta-tsjoeng, het arme vrouwtje, begon het leven weer met een gunstiger oog te aanschouwen.

Reeds de eerste malen, dat Wan met zijn nieuwen baas in aanraking kwam , merkte bij op, dat deze veel verschilde van zijne landgenooten : hij rookte niet, speelde niet, en één dag in de week , altijd denzelfden , bleef alle werk liggen.

« Waarom ?” vroeg Wan aan den knecht met wien hij werkte.

—■ « Omdat Tsjang christen is,” antwoordde deze.

« Christen , wat wil dat zeggen ?”

« Waar komt gij dan vandaan ?” hernam de andere. « ledereen weet dat christen zijn hetzelfde is als den God der Europeanen aanbidden.”

—c( Den God der Europeanen !. . . en dat maakt den baas goed ?”

«Ja, zeker. Vóór zijne bekeering was hij tarsch en ruw. Sedert hij aanbidder geworden is, heeft hij zijns ge-