is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Zoo kennen b. v. de zwarten niets van hout zagen of schaven.

« De bisschep moet zelf ook meedoen, maar metselen of timmeren past hem zoo goed niet; daarom ben ik boekdrukker, en tegenwoordig heb ik een zwart meesterknechtje van 8 a 9 jaar; die doet zijn zaakjes maar wat goed.

« Al die kinderen (er zijn er 1,885j genieten huisvesting, kost en verder onderhoud ten laste der Missie. Duur zijn ze niet: elk kost door elkaar 45 tr. in ’t jaar Maar cijfert nu eens uit, beste kinderen, hoeveel francs en hoeveel sou’s (‘) dat samen is, en gij zult zien, dat de 11. Kindsheid heel wat sou’s noodig heeft voor zoo vele Missiën in allerlei beidenlanden.

«Ook bij onze zwartjes bestaat de H. Kindsheid. Maar gemunt geld is ginds zeer schaarsch. Te Libreville, een stadje met 4,000 a 5,000 inwoners, is geld genoeg in omloop : daar kunnen de kinderen gemakkelijk aan hun maandelijkschen sou komen; maar in het binnenland, hoe mag het daar wel gaan ?

«o, heel eenvoudig. Op Kerstdag, na de H. Mis, komt een priester aan de kerkdeur staan om de bijdragen in te zamelen. De kinderen komen er één voor één langs, en overhandigen hem van alles : deze een lepel, die een vork , gene weer een mes, de volgende een bord, een kookkelel enz. enz. Juist niet heel geriefelijk om allemaal mee te nemen; maar een kookketel b. v. telt voor menigen 50u.... En toch, ook met al die hulp van de H. Kindsheid blijft het een heele kunst in al de behoeften te voorzien.

« Ik ben naar Frankrijk gekomen, om gewichtige belangen mijner dierbare Missie te behandelen, en te Parijs is mij duidelijk te verstaan gegeven , dat ik van de regeering niets te hopen had.

«Ik ben dus meer dan ooit gedwongen mijn uiterste best

(*) Een sou (spr. soe) is het twintigste deel van een franc, zoo wat 2‘ et. Nederlandsch.