is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 Horssen tot vrijkooping van een slavinnetje, dat bij den H. Doop den naam zal dragen van : Anna Maria / 50.

6. ’s Boscti parochie St. Jacob a) aan kleine liefdegiften / 4,50; b) collecte in Mei ƒ10,50 en c) voor een slavinnetje tje te noemen Johaniia / 25

7. Volkel a) eene bijzondere gift /50 en b) eene bijzondere gift /50.

8. Diessen a) voor ’t Genootschap der H. Kindsheid van Mej. Adriana Kriellaers in leven gedurende 32 jaar ijverige zelatrice en weldoenster 5 Juni 1.1. overleden /50 en b) collecte bij de feesten /37

9- Groot Linden voor de H. Kindsheid aan giften / 43,50.

10. Boerdonk voor een slavinnetje te doopen, Antonia Maria f 12,50.

Bisdom van Breda.

Rucphen, Oct. 1906. In dit plaatsje, waar aan de godsdienstplechtigheden tot opwekking der geloovigen zooveel mogelijk luister wordt bijgezet en waar door de ijverige bemoeiingen van den geestelijken herder het katholiek vereenigingsleven zoo welig tiert, is, om als bet ware de kroon op het werk te zetten, nog eene afdeeling gesticht van bet Genootschap der H. Kindsheid. Het verheugt ons van harte een hartelijk welkom aan eene nieuwe afdeeling te mogen toeroepen. Om den ijver voor het geloof en de christelijke naastenliefde op te wekken is het Genootschap der H. Kindsheid een bij uitstek geschikt middel, daar bet de kinderen van kindsbeen aan leert bidden voor de zaligheid van medelijdenswaardige schepseltjes, die in China door onwaardige ouders worden verstoeten, en hen meteen gewoon maakt kleine aalmoezen te schenken om die ongelukkige heidensche kindertjes vrij te koopen en zoo voor den hemel te redden.

De ijver waarmee het werk is aangepakt, het welslagen waarop het van den beginne af mag bogen fbet telt reeds 240 leden), de stuwkracht van den oprichter verzekeren ons