is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den groei en bloei der nieuwe afdeeling, welke reeds nu eene waardige plaats onder de afdeelingen van ons Bisdom inneemt.

Ingekoraen giften; Princenhage / 200 van wijlen Mej. Antonia Dirven.

Leur /ISO van wijlen Mej. Emilie van Genk, oud-zelatrice tot aankoop van drie slaafjes; /25 van wijlen Mej. Joanna Nuiten tot vrijkooping van een slavinnetje, dat bij den H. Doop zal genoemd worden Joanna Maria.

Uit de Missiën.

SINA.

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN TSJEE-KJANG.

Brief van Zuster Calcagni, Dochter van Liefde, aan den Hoogw. Heer Demimuid, Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Ning-po, Huis van het Kind Jesus.

Hoogwaardige Heer,

*het inzenden onzer jaarrekeningen zij het mij ver;und, U duizendmaal te danken voor het behoud onzer aariijksche toelage van 21 000 fr. Ik weet waarlijk niet hoe ik U daarvoor mijne diepgevoelde erkentelijkheid genoeg zal betuigen. Wat konden wij doen , als wij" de H. Kindsheid niet hadden ? Aan dat gezegend Genootschap danken wij al