is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwe aalmoezen en onze werkzaamheid alhier, van den dood gered en in het H. Doopsel herboren worden.

Wij hebben dit jaar vele kinderen opgenomen uit alle kasten en standen, en die zijn hier in menigte : Mahealli’s, Ghali’s Da vissen , Madrasi’s , Protestanten, Koja’s , Pardrasiës, Perbu’s , Brahminen , Pathans , Jahirs , Pervari’s, Joden , Eurasianen, Goanezen, Europeanen. Wij krijgen er ook nog uit de beide hospitalen Matlibai en Gama; de verpleegsters zelve komen ze brengen. Indien wij ze niet nemen , dan brengt men de arme bloedjes naar de protestanten , die ze nooit afwijzen.

De pest, die van ’t jaar beeft gewoed, is oorzaak geweest dat men ons vele weesjes heeft gebracht; niet weinigen daaronder zijn door de politie in de straten van Bombay opgenoen en bij ons bezorgd. En niet te Bombay alleen is ons gesticht bekend, maar ook te Satara, Ahmednagar, Bharwnagar , Lanauli, Malunga , Parel, Nasih, Reitsjoer , Mahim en Bandora. Van al die plaatsen komt men bij ons aankloppen , waar de deur dag en nacht openstaat, om de geschenken, die het Kindje Jesus ons toezendt, te ontvangen.

30“ Januari 11. stierf in ons gesticht eene kleine Parsi. De moeder zeide ons, dat al de kinderen die zij gehad had één voor één waren gestorven; haar laatste dochtertje, nu hoopte zij , zou wellicht blijven leven, als zij bet ons toevertrouwde; zij verbond zich om er een maandelijksch kostgeld voor te betalen. Wij namen bet aan, boewel de kleine het niet lang meer scheen te zullen maken, want wij hadden vooral hare eeuwige zaligheid op het oog. Meer dan een jaar lang verzorgden wij het kind zoo goed mogelijk. De moeder en andere leden der familie raadpleegden een dokter, die hun natuurlijk nog eenige hoop liet op genezing. Doch de Zuster, die bij het wiegje waakte, dacht er anders over, en na de familie uitgelaten te hebben, haastte zij zich het kind te doopen; bet ontving den naam van Maria. Weinige dagen daarna is het gestorven.

Den 19" Februari kwam bier een Perbu vragen of wij bet