is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesticht zelf gehuwd, een eigen huishouden hebhen begonnen, haar hebhen wij bij haar vertrek een uitzet medegegeven, en ook bij die gelegenheid een feestje gevierd. Zij zaten aan een gezanaenlijk ontbijt aan ; de Hoogeerw. Heer Kanunnik Sebastiano José Alvès, die volgaarne bij feestelijke gelegenheden het voorzitterschap aanvaardt en de jonggehuwden te hulp pleegt te komen bij het opzetten van een huishouden, hield tot haar een toespraak, en gaf haar zijn zegen.

* * (Tot zoover het verslag der Eerw. Zuster. Kanunnik Alvès voegt er aan toe:) Dit liefdewerk heeft met groote moeilijkheden te worstelen. Zijn begroeting sluit met een tekort van ongeveer 4,000 fr. Hoe zal men dit kunnen dekken ?

weet, het niet. En toch is het aantal weesmeisjes in het gesticht niet groot, en het ware zeer wenschelijk dit te vermeerderen. Eenige meisjes huwen met kweekelingen der Ambachtschool, die door den Pater gehouden wordt. Ook deze school is hulpbehoevend. Toch hebben wij er verleden jaar belangrijke verbeteringen kunnen aanbrengen, die reeds goede uitkomsten opleveren : de jonge lui gedragen zich beter en werken met meer vlijt. De zwarten aan een werkzaam leven gewennen, is een der beste middelen om hun de ware beschaving hij te brengen.

Eenige feestberichtjes uit den vreemde.

(Zelden nemen wij daartoe onze toevlucht om onze Annalen te vullen ; nu echter vonden wij niets anders, dat ons meer geschikt voorkwam voor onze lezers.)

FRANKRIJK.

Feest te Germond (bied. Poitiers.) «Den derden Zondag na Paschen was hier groot feest voor de kinderen. De E. H. Pastoor had zijn voornemen te kennen gegeven, de H. Kindsheid op te richten, waar men hier nog nooit iets van gehoord