is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

SINA.

AP. VICARIAAT VANJZUID-FO-KJEN.

Brief van den E. P. Dominicus Palan, varijie Orde der Predikheeren, aan zijn voormaligen professor', den E. H. Mariano Palacin , diocesaan directeur 'der

H. Kindsheid te Lerida in Spanje.

Zuid-Fo-kjen.

mstreeks balf Juni 11. moest ik, wegens afmatting, Seminarie verlaten; Mgr. schonk mij een tijdje als rector, en nu ben ik weer beter.

Tijdens mijne uitstapjes heb ik mij bij gelegenheid eens laten photografeeren, maar niet in mijn Sineesch kostuum; en om toch te laten zien hoe de Sineezen gekleed gaan, heb ik vier christenen samen met mij laten poseeren. De twee aan mijn linkerhand zijn vader en zoon, beiden ijverige catechisten; rechts vlak naast mij staat mijn trouwe huisbediende , een uitmuntend katholiek, al stamt hij ook uit een zeerooversfamilie; de andere is een weesjongen , die bijzonder gaarne bij de Paters verblijft.

Wat zou ik u al niet te zeggen hebben over de H. Kindsheid over hare werken in onze jmissie en over het goed dat zij er sticht !

Ik heb al de weeshuizen Jin ons vicariaat bezocht, Jen bevonden, dat er dit jaar veel meer kinderen opgenomen werden dan in voorgaande jaren, omdat er twee oogsten