is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonstede van Onzen Lieven Heer te dienen. Onder de bemosterdzaadje tot een grooten boom op te schieten.

In het begin van 1900 schreef ik aan Mgr. Augouard An Jeans van Oubangi, verzoekende dat Z. D. H. de aangevangen Missie van St. Joseph zou zegenen en den Missionaris veroorloven een kapel-hut te Lingori op te richten. Het verlof werd spoedig verleend, en de zegen des Bisschops was vtr allen eene aanmoediging. Ziehier de afmeting van het ont-24 M lengte vallen er 4 voor de kamer, 10 voor de kapel, voor letgeen men hier molébé noemt, namelijk een ime overdekte plaats; deze zou als catechismuszaal diens! doen veranda ter breedte 3 M Om minder vat te geven aan de rukwinden, die van Oost naar West aangelegd worden.

van het dorp byeen. «Uw Bisschop zei Ik, cds over u tevreden, en ik ook. Sinds vier maanden ben ik bij u om u den weg naar den hemel te leeren, gy hebt aan mijn oproep beantwoord. Nu wil ik in dit eigen dorp eene kapel-hut bouwen. Ik vraag de hulp van alle zielen van goeden wil.” – Mijne woorden werden rnet vreugde aangehoord, en reeds ’sanderendaags gingen •e„ a.„ werk. Terwijl de ,„Iw,e«,„ „.„„eigke b.,.1- ng in hel wond de noodige boonien en bamhoes ging ha-1». brachten de vreuwen eene hoeveelheid ntaia's(Lala 2-. o "hT V' ?“• "j" «I» >*' mas in het woud plegen in te zamelen ter bedekking hunner hutten. Die bladeren zijn beter dan het gras dei vlaken, omdat zij door de witte mier, die verwoestende plaag van equatoriaal Afrika, niet worden aangetast. Ook de kfndeen wilden meedoen; zij haalden uit de Mwuna, die vlak langs het dorp stroomt, de noodige steenen om de palen steviger in den grond te kunnen vastzetten. In veertien dagen