is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joeng-ping-foe te zien, hoe een feest gevierd wordt. Allen naderden tot de H. Sacramenten. Tevreden en aangemoedigd door wat zij gezien en gehoord hadden, zijn zij teruggekeerd om terstond aan hun kerkske te beginnen , en ten bewijze van hun goeden wil gaven zij een stuk land voor den nieuwen bouw. Het spreekt van zelf dat wij van ƒ6OO geen kathedraal kunnen bouwen ; doch met die som zullen wij er een net proper bedehuis nederzetten. Een kapelletje is van het grootste nut om onze nieuwbekeerlingen trouw te doen blijven aan bun nieuw geloof. Niets geeft bun meer moed tot volharding; niets verbindt hen zoo tot één hart en ééne ziel, als de geregelde bijeenkomsten in hun kerkje, hetzij op Zon-en Feestdagen, hetzij voor hunne morgen- en avond-gebeden.

Het zal U wellicht niet onaangenaam zijn te weten, wie die nieuwe Christenen zijn, door de Hollandsche weldoeners zoo edelmoedig ondersteund. Ziehier; een jaar of tien geleden, riep een hunner, toenmaals heiden, doch eerlijk heiden, de hulp in van een protestantschen minister, om,zijn broeder, die met blindheid bedreigt werd, te verzorgen. Deze genas, en hij zelf werd te goeder trouw protestant.

In ’t dorp teruggekomen, spaarde hij geen moeite om verwanten en kenissen tot zijn nieuw aangenomen godsdient te bekeeren, onderwees hen zooveel hij kon en slaagde er in verschillende families over te halen. Na aldus eenige jaren Protestant te zijn geweest, kwamen , kort voor ’t uitbreken der boksersbeweging deze menschen in aanraking met een katholieken leermeester, die hen tot de overtuiging bracht, dat zij , ondanks hun goeden wil, steeds in dwaling leefden, en het ware heil te zoeken hadden in de katholieke Kerk. De stem der genade in eenvoud volgend, verlieten zij den ingeslagen weg en verklaarden zich katholiek. Alhoewel kort daarna van alles beroofd, verdreven en achtervolgd door de opstandelingen, bleven zij toch standvastig in hun geloof, en hunne eerste zorg was, na het herstellen van den vrede, meer onderwezen te worden in de ijatholieKC leer. Op dat