is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodigen. Wij zouden zoo gaarne bij die gelegenheid die arme heidenen tot het ware geloof zien terugkeeren, en ik reken te dien einde op de gebeden van u allen, opdat Gods genade overvloedig nederdale over die naneven van Doctor Paulus.

Koekjes en jonge heidensche Zi’s.

Reeds lang doen wij ons best voor de bekeering dezer heidenen, vooral van hunne kinderen. Zoo noodigen b. v, te Zi-ka-wei de goede Zusters van de Zielen in ’t Vagevuur eiken Zondag de heidensche kinderen der familie Zi uit tot eene kleine catechismus-onderrichting. Nu moet gij weten, dat het jonge volkje hier in Sina zoo goed als hij u in Frankrijk , veel van koekjes houdt; daarom worden zij telkens na de onderrichting daarop getrakteerd.

O, denkt gij misschien, dat worden dan allemaal jonge christenen. Nog zoo gauw niet; want graag koekjes eten is nog niet hetzelfde ais christen willen worden, en tot nog toe hebben onze jonge heidenen smaak genoeg getoond in de koekjes, maar bitter weinig in het onderricht. Hoe zoo ? Wel, als men, om hun goeden wil op de proef te stellen, eens een enkelen keer de koekjes vergeet, kan men zeker zijn, dat den volgenden Zondag de catechismus-zaal ledig ii. Onze heidensche jonge Zi’s komen dus nog maar alleen om de koekjes. Bidt voor hen, geliefde kinderen , opdat zij ook komen ter wille van het Kindje Jesus.

Het Kindje Jesus te Zi-ka-wei.

Wij hebben in onze kerk een mooi beeld van het Kindje Jesus van Praag ; onze weeskinderen houden er veel van. Het is ook zoo aantrekkelijk met zijn mooien mantel, zijne mooie kroon op het hoofd , de rechterhand zegenend opgeheven, en in de linkerhand een gouden bol dragend, die de wereld voor-